Fördröjningsmagasin för rening av dagvatten

 

I och med att vi har fått ett varmare klimat så har det också blivit så att det regnar mer. Mer regn betyder många gånger att man inte kan hantera vattnet som faller på ett bra sätt. Det här gäller särskilt i områden där man har byggt eller anlagt stora asfaltsplaner som till exempel parkeringar omkring kontor och allmänna platser. För att komma runt problemet med översvämningar till följd av kraftiga skyfall så måste man ha proper dränering och det får man med hjälp av fördröjningsmagasin dagvatten kan ledas in i.

Vad är ett fördröjningsmagasin?

Man kan säga att ett fördröjningsmagasin är ett slags system där vatten kan samlas och sedan ledas vidare. Det här kan man göra på ett kontrollerat vis och det är det som gör att man får så stor nytta av systemet. Beroende på den plats som ska dräneras så använder man sig av en specifik dimensionering och det är inte ovanligt med riktigt stora fördröjningsmagasin på platser där man vet att det lätt blir översvämning. Nu ser man inte systemet ovan jord för det är nedgrävt i marken och kan täckas av jord eller makadam. Det är där nere i marken som fördelningen av vattnet kan ske. Idag så finns det lite olika metoder för att dränera stora vattenmassor och här bör också dagvattenmagasin nämnas som en bra metod för att samla upp dagvatten och leda det vidare. Man kan tillverka de här magasinen av betong, men det finns stora fördelar med att använda sig av plast och att ta fram systemets komponenter med hjälp av metoder som formsprutning och formgjutning.

Rent dagvatten med fördröjningsmagasinet

Något att lägga märke till är att man med fördröjningsmagasin kan påverka dagvattnets kvalitet. När man har ett komplett system med rör under jord så kan man leda vattnet antingen till reningsverk eller genom filter där det rengörs. Det här betyder att man får vatten som inte är skadligt för naturen och därmed kan se en stor nytta av att det passerar genom dagvattenmagasinet och de filter som man har lagt in. Det är så att man med den här typen av system har möjligheten att reglera vattenflödet och då blir det lättare att rengöra även stora mängder vatten. Fördröjningseffekten är mycket viktigt och något som leder till att man får fina resultat an reningen. I och med att utloppen från uppsamlingen av vattnet är gjorda så att vattnet inte rinner för snabbt men ändå konstant så ger filter den effekt som man är ute efter. Då man kan ta hand om reningen direkt i marken och undvika att skicka vattnet till reningsverk så kan man ju se det här som en besparing för samhället.

Fler användningsområden

Men det är inte bara det där med att man kan göra rent dagvatten och undvika översvämningar som är så bra med fördröjningsmagasin. Något som man i många andra länder är särskilt intresserad av är att ta till vara på de vattenmassor som kommer från skyn. I Sverige så har man också börjat testa sig fram med att använda sig av fördröjningsmagasin för att kunna samla upp vatten som kan återanvändas. Dagvattnet kan ju användas för bevattning såväl som för spolning i toaletter och det är en resurs även i Sverige där man inte kan säga att det råder brist på vatten. Det här är kanske inte något som man som privat husägare med dagvattenkassetter i marken kan ha så stor användning av, men för fastighetsägare och kommuner så är det förstås intressant att se på och göra en beräkning för hur mycket man kan spara på att återanvända det här vattnet på ett smart sätt.

Plastkomponenter

En annan sak som är intressant då man talar om miljö och besparingar är att man idag tillverkar komponenterna för fördröjningsmagasin av termoplast. Det rör sig om stora plastverktyg som är prefekt utformade för sin uppgift. Tekniken med masterbatch, plastgranulat, gör också att delarna ser bra ut och att de får god hållbarhet. Svensk plastindustri kan arbeta med polyuretan och andra plaster som man återanvänder för att på så vis få god ekonomi och även gagna miljön.

11 Sep 2015